پارتیشن اداری

رنگ بندی پارتیشن

تنوع در رنگ بندی

پس از انتخاب پارتیشن کارفرما کاملا در انتخاب رنگ ازاد بوده وبه هیچ نمونه رنگ خاصی محدود نمی شود. درانتخاب رنگ بندی پارتیشن برای پارتیشن دوجداره شما دومقطع برای انتخاب خواهید داشت.
۱- مقطع پنلهای روی پارتیشن که درهر دو طرف فیکس می گردد که شمامی توانیدکلیه پنلها ویاتعدادی ازانهارا انتخاب کنید.
۲- لاین بین دوپنل است که خطی زیبا با اختلاف سطح به روی طرح ماایجاد کرده وپارتیشن رابعدی دیگر می دهدکه این قسمت رانیز می توان از رنگی متضاد یا همرنگ انتخاب کرد .
۳- درمواردی نیز ما می توانیم درقسمتهایی قاب شیشه های پارتیشن نیز این هارمونی یا تضاد را ایجاد کرد

پارتیشن مدرن

پارتیشن مدرن

پارتیشن مدرن

زمان، عامل مدرنیته شدن بسیاری از اجناس اطراف است، پس پارتیشن اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ادامه مطلب